โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เปิดรับนักเรียนโควตาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์(TSM)
     
     
     
 
     
     
 
       
  หมายเหตุ : ดำเนินการโดยโรงเรียนเท่านั้น