โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เปิดรับนักเรียนโควตาภายนอกประเภทเรียนดี(กรณีพิเศษ)

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โปรแกรม TSM) และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โปรแกรม GEP SEP และSSP)

     
 
 
     
 
     
 
       
  หมายเหตุ : ดำเนินการโดยโรงเรียนเท่านั้น