ระบบสมัครเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
     
 

 
 
     
  ข้อมูลผู้สมัครสอบ Pre-test ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
     
     
 
กรอกข้อมูลผู้สมัคร
         
 เลขบัตรประชาชน    
    ตัวอย่าง 1579900001888