ระบบสมัครเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
     
 

 
 
         
     ค้นหาข้อมูลผู้สมัคร เพื่อพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร    
         
         
    ระดับชั้นที่สมัคร        
    รหัสบัตรประชาชน