ค้นหาข้อมูลผู้สมัคร เพื่อพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร  
         
         
    ระดับชั้นที่สมัคร        
         
    รหัสบัตรประชาชน